Privacyverklaring

JNF

… / JNF / Privacy

Privacy

Bescherming van je persoonsgegevens

Het Joods Nationaal Fonds (JNF) is opgericht in 1902 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Stichting onder nummer 41200972. Het JNF richt zich op de ontwikkeling van duurzame, ecologische projecten ten behoeve van de leefbaarheid van alle mensen in de Israëlische samenleving. Onze kerntaak is het tot bloei brengen van Israel via bebossing, land- en tuinbouw, innovatief waterbeheer en onderzoek.

 

Het JNF streeft er naar om persoonsgegevens zo te verwerken en te beheren dat privacy wordt gewaarborgd. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we dat bij het JNF doen. In alle gevallen houdt het JNF zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Jouw gegevens

Als je het JNF steunt of hebt gesteund door middel van een donatie, verwerken wij je gegevens om je te bedanken, om je donatie uit te voeren en om je te informeren over gelijksoortige activiteiten en projecten. Informatie over onze activiteiten en projecten verstrekken wij schriftelijk en digitaal. Wij verzamelen de volgende gegevens:

 

 • voorletters, voornaam, achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • IBAN;
 • donatiegegevens;
 • donatiereden;
 • deelnamegegevens;
 • bedrijfsnaam en overige bedrijfsgegevens;
 • ingevulde enquêtes;
 • open invulvelden op contactformulieren;
 • aard van de vraag in contactformulier.

 

Onze afdeling Nalatenschappen verwerkt extra en bijzondere persoonsgegevens. Dit doet zij alleen na toestemming van de betrokkene.

 

Welke soorten informatie wordt via sociale media verzameld?

 

Om via Facebook communicatie over campagnes te kunnen aanbieden wordt informatie verzameld en verwerkt. Welke soorten informatie hangt af van hoe de campagnes worden gebruikt. Ga naar de Facebook-instellingen en de Instagram-instellingen om te ontdekken hoe je de verzamelde informatie kan bekijken en verwijderen.

 

Hoe gebruiken we deze informatie?

 

We gebruiken de informatie die we hebben (afhankelijk van de keuzes die je maakt), zoals hieronder wordt beschreven en om de Facebook-producten en gerelateerde services te kunnen aanbieden en ondersteunen. Dit wordt verder beschreven in de Facebook-voorwaarden en Instagram-voorwaarden. We doen het volgende:

 

Informatie over transacties in onze campagnes.
Als je door te klikken op onze campagne aankopen of andere financiële transacties met ons aangaat (bijvoorbeeld wanneer je iets koopt zoals een Boomcertificaat, een lot in de loterij of een bedrag doneert), verzamelen we informatie over de aankoop of transactie. We verzamelen onder meer je betalingsgegevens, zoals het nummer van de creditcard of betaalkaart en andere kaartgegevens, andere account- en verificatiegegevens, en details met betrekking tot facturatie, verzending en contactgegevens.

 

Delen met derden

 

Het JNF schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van de verwerker. Al onze derden worden verplicht je persoonsgegevens te beschermen. Daarom sluiten wij met al onze verwerkers overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

 

Je recht op inzage, wijziging of verwijdering van gegevens

 

Je hebt te allen tijde het recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Wilt je aanpassingen in je gegevens aanbrengen of wil je niet langer informatie van het JNF ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Verzoeken hiertoe zullen uiterlijk binnen 4 weken verwerkt worden.

 

Je hebt te allen tijde het recht om toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. Tevens heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (AP).

 

Wij verwerken je gegevens vanwege je donatie. Deze verwerking is noodzakelijk om je donatie volgens je wensen uit te voeren. Daarnaast is de verwerking van je gegevens noodzakelijk om je op de hoogte te houden van gelijksoortige activiteiten en projecten.  Zonder deze gegevens zouden wij niet in staat zijn om je donatie uit te voeren en je verder over het JNF en zijn activiteiten te informeren.

 

De bewaartijd

 

Wij bewaren je gegevens zolang je relatie met ons voortduurt. Bepaalde financiële gegevens moeten wij bewaren vanwege de verplichtingen die de belastingwetgeving ons oplegt. Relevant daarbij is dat steun aan onze doelen en onze projecten vaak een langjarig karakter hebben en dat donaties soms met langere tussenpozen plaatsvinden. Informatie uit het verleden wordt regelmatig opgevraagd en versterkt de band met onze organisatie. Daarnaast steunen velen het JNF door middel van een testament of legaat. In die gevallen is een bewaarperiode bij leven relevant. De bewaartermijn is maximaal 10 jaar na bijvoorbeeld een laatste donatie of contact. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd voor analyse doeleinden.

 

Beveiliging

 

Voor de bescherming van je persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

Wijzigingen privacyverklaring

 

Het JNF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacy beleid. Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 17 november 2020.

 

Links naar andere websites

 

In bijzondere gevallen verwijzen wij naar andere websites. Hoewel dergelijke websites met zorg worden geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

 

Hoe kan je je rechten uitoefenen die voortvloeien uit de AVG?

 

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming heb je het recht om je gegevens te bekijken, te corrigeren, over te dragen en te wissen. In het geval van social media, de Facebook-instellingen en de Instagram-instellingen kan je meer informatie over deze rechten lezen en bekijken hoe je je rechten kunt uitoefenen. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking van je gegevens en deze te beperken.

 

Vragen

 

Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Of misschien een klacht? Neem contact met ons op.

 

Telefoonnummer: 020-646 64 77
E-mail: info@jnf.nl
Website: www.jnf.nl
Postadres:
Postbus 78030
1070 LP Amsterdam

Laatst gewijzigd: 17 november 2020