Privacyverklaring

Over het JNF

… / JNF / Privacy

Privacy

Bescherming van uw persoonsgegevens

Het Joods Nationaal Fonds (JNF) is opgericht in 1902 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Stichting onder nummer 41200972. Het JNF richt zich op de ontwikkeling van duurzame, ecologische projecten ten behoeve van de leefbaarheid van alle mensen in de Israelische samenleving. Onze kerntaak is het tot bloei brengen van Israel via bebossing, land- en tuinbouw, innovatief waterbeheer en onderzoek.

 

Het JNF streeft er naar om persoonsgegevens zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt gewaarborgd. In deze privacyverklaring leggen we u uit hoe we dat bij het JNF doen. In alle gevallen houdt het JNF zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Uw gegevens

Als u het JNF steunt of heeft gesteund door middel van een donatie, verwerken wij uw gegevens om u te bedanken, om uw donatie uit te voeren en om u te informeren over gelijksoortige activiteiten en projecten. Informatie over onze activiteiten en projecten verstrekken wij schriftelijk en digitaal. Wij verzamelen de volgende gegevens:

 

 • voorletters, voornaam, achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • IBAN;
 • donatiegegevens;
 • donatiereden;
 • deelnamegegevens;
 • bedrijfsnaam en overige bedrijfsgegevens;
 • ingevulde enquêtes;
 • open invulvelden op contactformulieren;
 • aard van de vraag in contactformulier.

 

Onze afdeling Nalatenschappen verwerkt extra en bijzondere persoonsgegevens. Dit doet zij alleen na toestemming van de betrokkene.

 

Welke soorten informatie wordt via sociale media verzameld?

 

Om via Facebook communicatie over campagnes te kunnen aanbieden wordt informatie verzameld en verwerkt. Welke soorten informatie hangt af van hoe de campagnes worden gebruikt. Ga naar de Facebook-instellingen en de Instagram-instellingen om te ontdekken hoe u de verzamelde informatie kunt bekijken en verwijderen.

 

Hoe gebruiken we deze informatie?

 

We gebruiken de informatie die we hebben (afhankelijk van de keuzes die u maakt), zoals hieronder wordt beschreven en om de Facebook-producten en gerelateerde services te kunnen aanbieden en ondersteunen. Dit wordt verder beschreven in de Facebook-voorwaarden en Instagram-voorwaarden. We doen het volgende:

 

Informatie over transacties in onze campagnes.
Als u door te klikken op onze campagne aankopen of andere financiële transacties met ons aangaat (zoals wanneer u iets koopt zoals een Boomcertificaat, een lot in de loterij of een bedrag doneert), verzamelen we informatie over de aankoop of transactie. We verzamelen onder meer uw betalingsgegevens, zoals het nummer van uw creditcard of betaalkaart en andere kaartgegevens, andere account- en verificatiegegevens, en details met betrekking tot facturatie, verzending en contactgegevens.

 

Delen met derden

 

Het JNF schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van de verwerker. Al onze derden worden verplicht uw persoonsgegevens te beschermen. Daarom sluiten wij met al onze verwerkers overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen

 

Uw recht op inzage, wijziging of verwijdering van gegevens

 

U heeft te allen tijde het recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Wilt u aanpassingen in uw gegevens of wilt u niet langer informatie van het JNF ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Verzoeken hiertoe zullen uiterlijk binnen 4 weken verwerkt worden.

 

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (AP).

 

Wij verwerken uw gegevens vanwege uw donatie. Deze verwerking is noodzakelijk om uw donatie volgens uw wensen uit te voeren. Daarnaast is de verwerking van uw gegevens noodzakelijk om u op de hoogte te houden van gelijksoortige activiteiten en projecten.  Zonder deze gegevens zouden wij niet in staat zijn om uw donatie uit te voeren en u verder over het JNF en zijn activiteiten te informeren.

 

De bewaartijd

 

Wij bewaren uw gegevens zolang uw relatie met ons voortduurt. Bepaalde financiële gegevens moeten wij bewaren vanwege de verplichtingen die de belastingwetgeving ons oplegd. Relevant daarbij is dat steun aan onze doelen en onze projecten vaak een langjarig karakter hebben en dat donaties soms met langere tussenpozen plaatsvinden. Informatie uit het verleden wordt regematig opgevraagd en versterkt de band met onze organisatie. Daarnaast steunen velen het JNF door middel van een testament of legaat. In die gevallen is een bewaarperiode bij leven relevant. Het bewaartermijn is maximaal 10 jaar na bijvoorbeeld een laatste donatie of contact. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd voor analyse doeleinden.

 

Beveiliging

 

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

Wijzigingen privacyverklaring

 

Het JNF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid. Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 17 november 2020.

 

Links naar andere websites

 

In bijzondere gevallen verwijzen wij naar andere websites. Hoewel dergelijke websites met zorg worden geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen die voortvloeien uit de AVG?

 

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u het recht om uw gegevens te bekijken, te corrigeren, over te dragen en te wissen. In het geval van social media, de Facebook-instellingen en de Instagram-instellingen kunt u meer informatie over deze rechten lezen en bekijken hoe u uw rechten kunt uitoefenen. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking van uw gegevens en deze te beperken.

 

Vragen

 

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Of misschien een klacht? U kunt altijd bij ons terecht.

 

Telefoonnummer: 020-646 64 77
E-mail: info@jnf.nl
Website: www.jnf.nl
Postadres:
Postbus 78030
1070 LP Amsterdam

Laatst gewijzigd: 17 november 2020